ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van het bedrijf

Jo + Liz BV
Edward Pynaertkaai 97/0201
9000 Gent
België
E-mail: info@joplusliz.be
BTW: BE 0768.681.844
IBAN: BE44 7340 5136 5145

Dit adres kan alleen worden gebruikt als factuuradres en niet als retouradres voor bestellingen.
Voor meer informatie over retourzendingen wordt verwezen naar ons retourbeleid.

Over deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de
uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

Uw bestelling plaatsen

U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website Jo + Liz in te vullen
en op de betreffende verzendknop te klikken.

Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een bestelnummer.

Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de producten te kopen die u onder
deze voorwaarden heeft geselecteerd. Het is mogelijk dat we uw aanbod naar eigen goeddunken
niet accepteren.

Indien we uw bestelling accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een
orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat we deze naar
u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen contact met u op te
nemen via telefoon of e-mail.

Jo + Liz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het
niet beschikbaar zijn van een artikel.

Bij niet tijdige betaling door de klant of bij problemen met eerdere bestellingen heeft Jo + Liz het recht de overeenkomst te ontbinden.

Prijs

De prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van
toepassing exclusief administratiekosten) tenzij anders vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

Betaling

Betaling kan geschieden op een van de op de website aangegeven manieren.
Jo + Liz blijft eigenaar van de goederen totdat u ze volledig heeft betaald.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek
van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de consument het
recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product Jo + Liz schriftelijk op de
hoogte te brengen dat hij of zij wenst af te zien van zijn aankoop, met uitzondering van de producten
in de eten/drinken en wassen/verzorging categorie die zonder uitzondering niet kunnen worden
geretourneerd indien de verzegelde verpakking is geopend.

Wij raden de consument aan om het geretourneerde product in de originele verpakking, in
perfecte staat, terug te sturen. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan Jo + Liz
een schadevergoeding eisen van de consument die evenredig is met de waardevermindering die het
artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, §2 WER) Elke terugzending waarvan de afzender niet kan
worden geïdentificeerd, wordt geweigerd.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de
consument.

Jo + Liz raadt aan om een koerier te gebruiken bij het retourneren van producten om het
pakket te kunnen volgen via een Track en Trace nummer. Jo + Liz kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door
Jo + Liz, mits strikt aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven is voldaan.
Overeenkomstig artikel VI.50 §1-§3 WER.

Levering

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de zone van de BENELUX. Bij aankopen voor andere landen, gelieve de verzendingskosten via info@joplusliz.be aan te vragen.

Wij leveren de producten die op uw orderbevestiging staan vermeld. Jo + Liz kan op geen
enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met
betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele late leveringen of de onmogelijkheid
om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

Eigendom en risico van verlies met betrekking tot uw producten, gaat op u over bij aflevering
van de producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.

Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 5 werkdagen op uw afleveradres
geleverd. Dit afleverschema is een indicatie en dus niet bindend.

Indien een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld van
een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling
worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de
geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief
product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is
betaald voor het product dat wordt geannuleerd.

Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld
voordat de levertijd verloopt. Indien wij niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw
bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late
levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

Garantie

Zonder enig afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument gebruik maken van alle
wettelijke garanties die bij de producten worden geleverd.
Jo + Liz is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het
leveringsbedrijf.

De consument krijgt een vergoeding voor de producten, indien deze, mits geldig bewijs, niet in
overeenstemming zijn met de normale normen van het product of indien ze een verborgen gebrek
vertonen. Klachten kunnen per mail verstuurd worden naar info@joplusliz.com.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van
twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken
of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de
levering.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen dan
onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of kunnen wij de overeenkomst
definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen
geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand,
bedrijfsstoring, energieonderbreking, onderbrekingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding
of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, te late of
niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie wordt
beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere
belanghebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten,
logo’s, kleurencombinaties, etcetera mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder
voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

Elke inbreuk zal resulteren in een vordering tot schadevergoeding, die in elk geval afzonderlijk
moet worden bepaald en kan ook resulteren in een rechtszaak, waarvoor alleen de rechtbanken van
Antwerpen bevoegd zijn, die het Belgische recht toepassen.

Klachtenregeling

Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op
via info@joplusliz.com. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen te
behandelen.